ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

     
Print Friendly and PDFΕκτύπωσηPrint Friendly and PDFPDF

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  «ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ »

Προγράμματα Κατάρτισης 

Έργο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ) ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ε. Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

ΕΣΠΑ 2007 - 2013 


Συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

(στο πλαίσιο της συμβολής του στην ανάπτυξη της απασχόλησης μέσω της προώθησης της απασχολησιμστητας, του επιχειρηματ­ικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, της επένδυσης στους ανθρώπινους πόρους)

 

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΣΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ


 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ) ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, θα υλοποιηθεί το προγράμμα κατάρτισης με τίτλο «ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» αφορά ειδικότερα σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης εργοταξίου και υλοποίησης κτιριακών, αλλά και γενικότερα έργων (έργα αναπλάσεων κλπ).  Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε 25 ανέργους, αποφοίτους ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΛΥΚΕΙΟΥ. Περιλαμβάνει 160 ώρες θεωρητικής κατάρτιση και 640 ώρες πρακτική άσκηση στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

 


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η διαμόρφωση στάσεων, ώστε οι καταρτιζόμενοι να είναι ικανοί να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας.   

To προσδοκώμενο αποτέλεσμα του προγράμματος είναι η σύνδεση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφησή τους από αυτή.

Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εργαστούν σε όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον κλάδο, και που περιλαμβάνει τμήματα ανάλογης εργασιακής φύσεως, σε θέσεις που είναι  ιδιαίτερα νευραλγικές και απαιτούν ικανότητες και δεξιότητες αποκτούμενες μετά από εξειδικευμένη κατάρτιση και άσκηση, αλλά και που παρουσιάζουν ιδιαίτερη ζήτηση στην αγορά, με δεδομένες τις ανάγκες εκσυγχρονισμού και προσαρμογής τους στις νέες οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Με το τέλος του προγράμματος, το 30% από τους καταρτισθέντες του προγράμματος θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης και για περίοδο 3 μηνών με εξασφαλισμένα τουλάχιστον 70 συνολικά ημερομίσθια πλήρους απασχόλησης.


Εκπαιδευτικές ενότητες εξειδίκευσης:

 

 • ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ – ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ

 • ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

 • ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

 • ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΛΥΚΕΙΟΥ. Για τους ανέργους θα πρέπει να είναι  εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι ή/ και να προέρ­χονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού. Στους ανέργους/ες δίνεται επίδομα 4,85€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης. Στα άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5,35€ μικτά ανά ώρα. Απαραίτητο βήμα της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους/ες άνεργους /ες, είναι η συμμετοχή τους στη διαδικασία Εξατομικευμένης Προσέγγισης (Συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου, συνέντευξη, σύνταξη «Ατομικού Σχεδίου Δράσης»), η οποία διενεργείται στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ από τους αρμόδιους Εργασιακούς Συμβούλους .

 


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Έντυπη αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (διατίθεται από το ΚΕΚ)

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης)

 • Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών

 • Εκκαθαριστικό Εφορίας Δήλωσης Οικογενειακού Εισοδήματος ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση

 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (διατίθεται από το ΚΕΚ)

 • Πρόσφατη φωτογραφία

 • Έγγραφο της Δ.Υ.Α. ή του Κ.Π.Α. το οποίο πιστοποιεί την ένταξη σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.

 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας (εν ισχύ) και παραπεμπτικό του ΟΑΕΔ.

 • Άλλα πτυχία / πιστοποιήσεις (χρήσης Η/Υ, Ξένων γλωσσών κ.α.)Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α)

 


 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά εκτός Σαββάτου & Κυριακής από τις 09:00 π.μ – 17: 00 μ.μ Διεύθυνση: Δημοτικό Σχολείο Ξηροπήγαδου Άστρος Κυνουρίας, Άστρος Κυνουρίας  ΤΗΛ. 27550 71300 ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ.